Sony Device Technology (Thailand)

เกี่ยวกับบริษัท

รางวัล
ที่ได้รับ

2561

  • 23 สิงหาคม 2561
    สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี2561
  • 3 สิงหาคม 2561
    โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • 29 มิถุนายน 2561
    กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561