นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นไปเพื่ออธิบายถึงแนวทางที่บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    (“โซนี่” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย บริหาร และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อย่างละเอียด การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของโซนี่ ใช้บริการ ลงทะเบียนใช้งานสินค้าและบริการของโซนี่ ให้ข้อมูลใด ๆ กับเราหรือแสดงความตกลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะถือว่าท่านได้ตกลง ยอมรับและยินยอมข้อกำหนดที่อยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

โซนี่สงวนสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ของโซนี่ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการ ลงทะเบียนใช้งานสินค้าหรือบริการต่อไป หรือให้ข้อมูลใด ๆ กับเราหรือแสดงความตกลงด้วยวิธีอื่นใด จะหมายความว่าท่านตกลงยอมรับหรือถือว่าตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สิทธิที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรา รวมถึง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อกับเรา) ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลเครือข่าย และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดที่ท่านให้ไว้กับเราโดยส่งเข้ามา หรือผ่านการติดต่อกับท่านในรูปแบบอื่น ๆ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • โซนี่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่างๆ กรุณาพิจารณาอย่างละเอียดเมื่อท่านส่งข้อมูลของท่านให้กับเรา โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลในช่องที่ใส่ข้อความได้อิสระ หรืออัพโหลดเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ บริการบางประเภทอาจถูกสั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ และเราอาจไม่เห็นว่าข้อมูลที่ท่านใส่ไว้โดยบังเอิญนั้นไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน
 • เมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อกับโซนี่ ท่านอาจให้หรือเราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เช่น
  • เมื่อท่านแวะเยี่ยมชมบูธโซนี่หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เวิร์กช็อป กิจกรรมการกุศล โรดโชว์เส้นทางอาชีพ งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมทำแบบสอบถามหรือร่วมแข่งขัน เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น ชื่อและรายละเอียดในการติดต่อ นอกจากนี้ เราอาจบันทึกรูปถ่ายและวิดีโอของท่าน
  • เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อการสมัครงาน เราอาจขอรายละเอียดในการติดต่อของท่าน สิ่งที่ท่านสนใจ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษาและวิชาชีพ ความสนใจด้านการเงิน และข้อมูลประวัติเรื่องราวส่วนตัว (CV) ของท่าน
  • เมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ของบริษัท เราอาจขอให้ท่านกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ-สกุล บริษัทที่ท่านทำงานอยู่ และสาเหตุในการเข้ามายังบริษัท นอกจากนี้ เราอาจบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอของท่าน ผ่านกล้องวงจรปิด
  • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใด
 • หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือบุคคลอื่นๆ) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านยืนยันต่อโซนี่ว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 • ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่เรานั้นสมบูรณ์            ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้โซนี่ไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งของบริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้
 • โซนี่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • โดยทั่วไปแล้ว โซนี่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนและตอบรับหรือจัดการคำร้องขอและข้อสอบถาม
  • เพื่อการรับประกัน การส่งคืน และบริการหลังการขายประเภทอื่น ๆ
  • เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามการค้นหาและการขอข้อมูลเมื่อท่านติดต่อเราเกี่ยวกับสินค้าและบริการของโซนี่
  • เพื่อการจัดงาน หรือดำเนินการโรดโชว์ นิทรรศการ หรือกิจกรรมต่างๆ
  • เพื่อพิจารณาจ้างงานท่าน หากท่านติดต่อเราผ่านช่องทางการสมัครงานของโซนี่
  • เพื่อจัดการทางด้านธุรการและการดำเนินการธุรกิจของโซนี่ และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบภายใน
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือโซนี่
  • เพื่อจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่โซนี่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในที่นี้
  • เพื่อวิเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง จัดการ ตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยใดๆ หรือช่องโหว่ใดๆ
  • เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสืบสวนความผิดทางอาญา และวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเชิงการค้า
  • เพื่อจัดแถลงข่าวและตอบคำถาม
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขอคำแนะนำทางกฎหมาย และการระงับข้อพิพาท)
  • เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บเงินหรือการฉ้อฉล
  • เพื่อให้เป็นไปตามหรือปฎิบัติตามข้อบังคับใดๆ กฎหมาย ระเบียบ หลักปฎิบัติ หรือข้อแนะนำ ที่ออกโดยหน่วยงานกฎหมายหรือหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจใด ๆ ที่มีผลผูกพันโซนี่  (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบกลับคำร้อง การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจ การสอบบัญชี การตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก การสืบสวนข้อเท็จจริง) และ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องตามสมควรกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ในบางกรณี เราอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับสินค้า บริการหรือการติดต่อกับโซนี่ในครั้งนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นการเพิ่มเติม จากวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งแก่ท่านเป็นอย่างอื่น

 

การเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • โซนี่จะดำเนินการในทางเทคนิค กายภาพ และทางขั้นตอนอย่างเหมาะสมและตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โซนี่ครอบครองหรือควบคุมจากการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ได้มา หรือเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยอุบัติเหตุ อย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่มีสิทธิโดยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ข้างต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโซนี่หรือบริษัทในเครือ และพนักงานของบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้เนื้อหา สินค้า และบริการให้แก่ท่านหรือโซนี่
  • ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่โซนี่
  • พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้โอน หรือผู้รับโอน (จริงหรือตามที่คาดหวัง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือโซนี่
  • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
  • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล และ
  • บุคคลอื่นใดที่ท่านได้อนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นการเฉพาะ
 • ท่านอนุญาตและยินยอมให้โซนี่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

 

คุกกี้

เพื่อที่จะปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน ในบางครั้งเราจะใช้อุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ เช่น "คุกกี้" คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บางส่วนของบริษัท การใช้คุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของท่านในเว็บไซต์ของเรายิ่งขึ้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเนื้อหา ข้อเสนอแนะ การโฆษณาและการสื่อสารให้กับท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น  โดยคุกกี้ จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แม้ว่าจะระบุบราวเซอร์ที่ใช้ก็ตาม ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ทุกเมื่อโดยกำหนดการตั้งค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้อาจจำกัด การทำงานและการเข้าถึงบริการของเรา และในบางกรณีอาจหมายความว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการที่ท่านร้องขอแก่ท่านได้ คู่ค้าทางธุรกิจบางราย ของเราที่มีเนื้อหารวมอยู่ในเว็บไซต์หรือมีลิงค์สู่หรือจากเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเว็บไซต์เหล่านั้นได้

 

การเพิกถอนความยินยอม การขอเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิ์ในการเพิกถอน ขอสิทธิ์ในการเข้าถึง ขอรับสำเนา คัดค้าน หริอขอให้ลบ ลบข้อมูลระบุตัวตน จำกัด และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่าน

 • มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 • ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะได้ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือไม่ก็ตาม หรือ
 • ต้องการเข้าถึง ขอรับสำเนา คัดค้าน ขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ระงับการใช้ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง หรือใช้สิทธิใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ โปรดติดต่อโซนี่ดังนี้

  อีเมล: [email protected] (หมายเหตุ ไม่ใช่เพื่อการสอบถามผลิตภัณฑ์)
  เขียนถึง:  ผู้จัดการทั่วไปส่วนกิจการทั่วไป (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  140 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนน ติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โดยทั่วไปแล้ว โซนี่จะตอบกลับการสอบถาม และ/หรือคำร้องขอใด ๆ ของท่านภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำร้องดังกล่าว

หากท่านเพิกถอนคำยินยอมของท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้อมูลทั้งหมดของท่าน โซนี่อาจไม่สามารถให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และ / หรือการให้บริการแก่ท่านต่อไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอของท่าน

หากท่านไม่พอใจกับวิธีการที่เราจัดการกับคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ของท่าน หรือหากท่านมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ที่จะทำการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในพื้นที่ที่ท่านอาศัย หรือทำงานอยู่ หรือในสถานที่ที่ท่านเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น

ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามบริษัท หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาติดต่อที่ [email protected]ติดต่อเรา


back to the top