Sony Device Technology (Thailand)

นโยบายบริษัท

สาส์นจริยธรรมจากเคนอิจิโระ โยชิดะ
ประธานบริษัทและซีอีโอ โซนี่ คอร์ปอเรชั่น

28 กันยายน 2564

ถึง เพื่อนร่วมงานทุกท่าน,

เป้าหมายของโซนี่ คือ “เติมเต็มโลกด้วยอารมณ์ ผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี” คือเหตุผลทางสังคมของเราในการเป็นและพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรา ในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของเราตามค่านิยมของโซนี่นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโซนี่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจประจำวันของเรา
“ความเป็นธรรม” “ความสุจริต” “ความซื่อสัตย์” “ความเคารพ” และ “ความรับผิดชอบ” เป็นค่านิยมทางจริยธรรมห้าประการของโซนี่ ที่เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทโซนี่ ซึ่งระเบียบปฏิบัตินี้เองได้ให้หลักการหลักสี่ประการ อันได้แก่ “เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ” “เพื่อให้การพิจารณาอย่างเหมาะสมถึงผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจของเราที่มีต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา” “เพื่อเคารพสิทธิมนุษยชน" และ "เพื่อชื่นชมความหลากหลายและแตกต่างของผู้คน"
โปรดใช้โอกาสนี้อ่านระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทโซนี่อีกครั้ง เพื่อยืนยันค่านิยมทางจริยธรรมทั้งห้าและหลักการทั้งสี่ประการนี้ และทำความคุ้นเคยกับมาตรฐานแต่ละข้อ ผมขอให้แต่ละท่านปฏิบัติตามบทบาททางวิชาชีพของท่านอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อไป ซึ่งจะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของเราให้ดีขึ้นด้วย

หากท่านได้รับรู้ถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้น โปรดปรึกษาผู้จัดการของท่านหรือช่องทางการรายงานอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้ ซึ่งรวมถึง สายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโซนี่* การแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลของตัวเองออกมาอาจไม่ง่ายเสมอไป แต่เมื่อท่านแจ้งข้อกังวล ก็จะมีส่วนช่วยในการปกป้องอนาคตของโซนี่ และการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของโซนี่ด้วยเช่นกัน ผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของท่านและมีส่วนร่วมในสังคมของเรา และการทำให้โซนี่ดียิ่งขึ้น
ท่านสามารถดูระเบียบปฏิบัติ กฎและนโยบายภายในที่สำคัญของโซนี่ ระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทโซนี่ และภาพยนตร์แนะนำเกี่ยวกับสายด่วน ภายใน 1 นาที บนอินทราเน็ตของ Sony Group Corporation
ขอแสดงความนับถือ

เคนอิจิโระ โยชิดะ
ประธานบริษัท และซีอีโอ
โซนี่ คอร์ปอเรชั่น